کتاب نقشه برداری و نقشه کشی

کتاب نقشه برداری و نقشه کشی

رسم فنی و نقشه های صنعتی 1
رسم فنی و نقشه های صنعتی 1
رسم فنی و نقشه های صنعتی 1

ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰

  • رسم فنی و نقشه های صنعتی 1
  • مقررات ملی ساختمان مبحث 9
    مقررات ملی ساختمان مبحث 9
    مقررات ملی ساختمان مبحث 9

    ریال۱۸۰,۰۰۰ ریال۱۱۷,۰۰۰

  • مقررات ملی ساختمان مبحث 9
  • برو بالا