کتاب مدیریت و اقتصاد

کتاب مدیریت و اقتصاد

اصول سرپرستی
اصول سرپرستی
اصول سرپرستی

ریال۹۰,۰۰۰ ریال۶۳,۰۰۰

 • اصول سرپرستی
 • اصول و مبانی کارآفرینی
  اصول و مبانی کارآفرینی
  اصول و مبانی کارآفرینی

  ریال۸۹,۰۰۰ ریال۶۲,۳۰۰

 • اصول و مبانی کارآفرینی
 • اقتصاد کلان
  اقتصاد کلان
  اقتصاد کلان

  ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۷۵,۰۰۰

 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد مهندسی
  اقتصاد مهندسی
  اقتصاد مهندسی

  ریال۵۰,۰۰۰

 • اقتصاد مهندسی
 • اقتصاد مهندسی چاپ جدید
  اقتصاد مهندسی چاپ جدید
  اقتصاد مهندسی چاپ جدید

  ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۷۵,۰۰۰

 • اقتصاد مهندسی چاپ جدید
 • ایمنی و بهداشت کار عمومی
  ایمنی و بهداشت کار عمومی
  ایمنی و بهداشت کار عمومی

  ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۷۵,۰۰۰

 • ایمنی و بهداشت کار عمومی
 • بازاریابی بین الملل
  بازاریابی بین الملل
  بازاریابی بین الملل

  ریال۱۱۵,۰۰۰ ریال۸۰,۵۰۰

 • بازاریابی بین الملل
 • بازرگانی بین الملل( نظریه ها و کاربرد ها)
 • مالیه عمومی
  مالیه عمومی
  مالیه عمومی

  ریال۵۰,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰

 • مالیه عمومی
 • مبانی سازمان و مدیریت
  مبانی سازمان و مدیریت
  مبانی سازمان و مدیریت

  ریال۱۶۵,۰۰۰ ریال۱۱۵,۵۰۰

 • مبانی سازمان و مدیریت
 • مبانی علم اقتصاد
  مبانی علم اقتصاد
  مبانی علم اقتصاد

  ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال۷۷,۰۰۰

 • مبانی علم اقتصاد
 • مدیریت بازاریابی جلد اول
  مدیریت بازاریابی جلد اول
  مدیریت بازاریابی جلد اول

  ریال۲۸۰,۰۰۰ ریال۱۹۶,۰۰۰

 • مدیریت بازاریابی جلد اول
 • مدیریت تولید و عملیات
  مدیریت تولید و عملیات
  مدیریت تولید و عملیات

  ریال۱۳۹,۰۰۰ ریال۹۷,۳۰۰

 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت منابع انسانی
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت منابع انسانی

  ریال۹۵,۰۰۰ ریال۶۶,۵۰۰

 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت نگهداری و تعمیرات
  مدیریت نگهداری و تعمیرات
  مدیریت نگهداری و تعمیرات

  ریال۶۸,۰۰۰ ریال۴۷,۶۰۰

 • مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • نظریه اقتصاد خرد(جلد اول)
  نظریه اقتصاد خرد(جلد اول)
  نظریه اقتصاد خرد(جلد اول)

  ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال۸۴,۰۰۰

 • نظریه اقتصاد خرد(جلد اول)
 • برو بالا