کتاب حقوق و قانون

کتاب حقوق و قانون

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

ریال۲۲۰,۰۰۰ ریال۱۵۴,۰۰۰

 • آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
 • آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین (جلد اول)
 • آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین (جلد دوم)
 • بایسته های حقوق اساسی
  بایسته های حقوق اساسی
  بایسته های حقوق اساسی

  ریال۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰

 • بایسته های حقوق اساسی
 • حقوق تجارت (شرکت های تجاری)(جلد اول)
  حقوق تجارت (شرکت های تجاری)(جلد اول)
  حقوق تجارت (شرکت های تجاری)(جلد اول)

  ریال۱۰۵,۰۰۰ ریال۷۳,۵۰۰

 • حقوق تجارت (شرکت های تجاری)(جلد اول)
 • حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)
 • حقوق جزای عمومی(جلد اول)
  حقوق جزای عمومی(جلد اول)
  حقوق جزای عمومی(جلد اول)

  ریال۱۷۰,۰۰۰ ریال۱۱۹,۰۰۰

 • حقوق جزای عمومی(جلد اول)
 • حقوق جزای عمومی(جلد دوم)
  حقوق جزای عمومی(جلد دوم)
  حقوق جزای عمومی(جلد دوم)

  ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰

 • حقوق جزای عمومی(جلد دوم)
 • حقوق جزای عمومی(جلد سوم)
  حقوق جزای عمومی(جلد سوم)
  حقوق جزای عمومی(جلد سوم)

  ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال۹۸,۰۰۰

 • حقوق جزای عمومی(جلد سوم)
 • حقوق مدنی 6(عقود معین1)
  حقوق مدنی 6(عقود معین1)
  حقوق مدنی 6(عقود معین1)

  ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال۹۸,۰۰۰

 • حقوق مدنی 6(عقود معین1)
 • قانون تجارت
  قانون تجارت
  قانون تجارت

  ریال۱۳۰,۰۰۰ ریال۹۱,۰۰۰

 • قانون تجارت
 • قانون کار(قانون بیمه بیکاری)
  قانون کار(قانون بیمه بیکاری)
  قانون کار(قانون بیمه بیکاری)

  ریال۹۰,۰۰۰ ریال۶۳,۰۰۰

 • قانون کار(قانون بیمه بیکاری)
 • قانون مالیات های مستقیم
  قانون مالیات های مستقیم
  قانون مالیات های مستقیم

  ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰

 • قانون مالیات های مستقیم
 • قواعد عمومی قرارداد ها( دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم)
 • مبانی حقوق کیفری انگلستان
  مبانی حقوق کیفری انگلستان
  مبانی حقوق کیفری انگلستان

  ریال۶۰,۰۰۰ ریال۴۲,۰۰۰

 • مبانی حقوق کیفری انگلستان
 • مبانی مالیات
  مبانی مالیات
  مبانی مالیات

  ریال۵۰,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰

 • مبانی مالیات
 • برو بالا